GETUIGENIS RETREAT
ETHISCHE RICHTLIJNEN​

Getuigenisretraites brengen ons vaak naar plaatsen van diep lijden en zelfs trauma. Deelnemers worden aangemoedigd om niet alleen te getuigen van bepaalde externe en historische gebeurtenissen, maar ook van persoonlijke kwesties van kwetsbaarheid en duisternis. Terwijl het hele personeel, inclusief geestenhouders, raadsfacilitators, religieuze leiders en coördinatoren, probeert een retraiteomgeving te creëren die deze doelen dient, is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal, zowel het personeel als de deelnemers, om deze omgeving te behouden in het belang van alle deelnemers. Om deze reden stem ik ermee in om deze Ethische Gedragscode, die gebaseerd is op de principes van vertrouwen, integriteit, rechtvaardigheid, respect en verantwoordelijkheid, te handhaven om deze retraite van getuigen te koesteren.

Ik begrijp dat deze retraite een kans biedt om de drie grondbeginselen van de Zen-vredestichters in praktijk te brengen: (1) niet weten, (2) getuigen en (3) actie ondernemen vanuit niet weten en getuigen.

>> Verantwoordelijkheid. Het handhaven van het welzijn van de retraite is de wederzijdse verantwoordelijkheid van alle deelnemers. Ik stem ermee in om bewust een ruimte te cultiveren waar alle stemmen en meningen worden gehoord, de diversiteit van individuele ervaringen wordt bevestigd en aangemoedigd, en waar alle deelnemers zich veilig voelen bij het delen van persoonlijke tekortkomingen en zorgen. Heldere communicatie ondersteunt het nemen van verantwoordelijkheid voor zowel jezelf als de retraite, en is daarmee een daad van dienstbaarheid aan alle deelnemers.

>> Transparantie. Transparantie is cruciaal om evenwicht en harmonie te bewaren. Ik zal mij uitspreken over zaken die, als ze niet worden aangepakt, twijfel, achterdocht of wrok kunnen oproepen.
Zelfbewustzijn. Wetende dat deze retraite zwaar kan zijn voor zowel lichaam als geest, zal ik de verantwoordelijkheid nemen voor het bewaken en verzorgen van mezelf.

>> Juiste toespraak. Wederzijds respect komt tot uiting wanneer we elkaar met waardigheid behandelen en met iedereen eerlijk en medelevend omgaan. Harmonie wordt bevorderd wanneer ik op de juiste manier spreek: mij onthouden van leugens, zelfingenomen gepraat, laster of schuld toekennen. Het omvat ook het proactief en vakkundig uitspreken op een manier die alle betrokkenen respecteert. De kracht van woede erkennend, zal ik zelfbewustzijn oefenen en proberen mezelf open en genereus te uiten, zonder verwijt of afwijzing.

>> Vertrouwelijkheid. Ik begrijp dat de retraite processen en procedures omvat waarbij gevoelige persoonlijke informatie kan worden gedeeld, en dat deze informatie zoveel mogelijk vertrouwelijk moet worden gehouden. Deze waarschuwing geldt in het bijzonder voor medewerkers. In die gevallen waarin, voor het welzijn van bepaalde personen, personeelsleden met elkaar moeten overleggen, zal dit overleg in vertrouwen plaatsvinden.
Grenzen. Ik ben verantwoordelijk voor het verhelderen, onderhouden en communiceren van passende en duidelijke grenzen met andere deelnemers.

>> Seksueel gedrag. Ik erken dat seksualiteit een zeer kwetsbaar onderdeel is van de menselijke ervaring, en nog meer in retraites die ons lichaam, onze geest en ons hart uitdagen. Om deze reden zal ik tijdens de retraite geen nieuwe seksuele relatie aangaan met andere retraitedeelnemers.

>> Gebruik van bedwelmende middelen. Ik begrijp dat helderheid van geest een fundamenteel onderdeel is van de beoefening van de drie principes. Het gebruik van niet-medisch voorgeschreven bedwelmende middelen tijdens retraites is alleen toegestaan op voorschrift van het retraitepersoneel.

>> Praktijken buiten het bereik van de retraite. Alle activiteiten moeten het doel van deze retraite ondersteunen, zoals vermeld in de geadverteerde beschrijving. Geen enkel personeelslid of leider kan leringen of praktijken geven die buiten zijn bevoegdheid vallen. Eventuele twijfels of vragen hierover moeten ter oplossing worden voorgelegd aan de geestenhouders.